8/7/54

พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น

  1. สุขาภิบาล  พ.ศ. 2440
  2. เทศบาล     พ.ศ. 2476   (ยุบสุขาภิบาล)
  3. สุขาภิบาล  พ.ศ. 2495   (เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเทศบาลให้แก่ชนบท)
  4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
  5. องค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ. 2499
  6. ยุบองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2509 (จัดตั้งคณะกรรมการตำบล)
  7. กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2515
  8. เมืองพัทยา           พ.ศ. 2521
  9. องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
  10. ยุบสุขาภิบาลพร้อมยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล  พ.ศ. 2542
                  
                          ตัวอย่างคำอธิบายการปกครองท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญ 2550

                                                                      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น